Trgovanje vrijednosnim papirima

Zašto je trgovanje vrijednosnim papirima postalo toliko aktualno, pitanje je na koje se može dvojako odgovoriti. Najprije je važno istaknuti pojavu dioničarstva u eri vlasničke transformacije koja se rasprostranila privatizacijom poduzeća i uvjetovala trgovanje vrijednosnim papirima, a kao druga činjenica nameće se potreba za zaradom mimo egzistencijalne obveze. Naime, sve intenzivniji društveni poremećaji uslijed gospodarske krize nameću prirodnu potrebu za aktivnim planiranjem budućnosti da se investiranjem pokuša osigurati sigurnija financijska perspektiva. Budući da je trgovanje vrijednosnim papirima i burzansko poslovanje dobrim dijelom novina u dosadašnjem načinu poslovanja, često se organiziraju seminari i popularni forumi na tu temu.

Trgovanje vrijednosnim papirimaTrgovanje vrijednosnim papirima zahtjeva izvjesna znanja i skup neophodnih informacija za sve one koji su odlučni da investiraju na ovaj način. Najprije je potrebno upoznati se s materijom o osnovnim pojmovima i pravilima po kojima se ovakva trgovina obavlja. Hartije od vrijednosti, zapravo predstavljaju dokumente kojima se obećava isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Vrijednosni papiri su prijenosni elektronički dokumenti kojima se trguje na financijskom tržištu. Trgovanje vrijednosnim papirima definira u užem smislu vrijednosne papire kao investicijske instrumente, odnosno, oni papiri kod kojih postoji rizik ulaganja koji se kompenzira zaradom. U ovu grupu spadaju dionice, obveznice, opcije, i drugi financijski derivati, a prodaju se na organiziranom tržištu kapitala. Istovremeno, vrijednosni papiri ove kategorije predstavljaju najznačajniju skupinu financijskih instrumenta kojima se trguje na financijskim tržištima. U širem smislu, trgovanje vrijednosnim papirima obuhvaća i instrumente kredita i plaćanja, kao što su čekovi, mjenice i slično. Inače, svaki vrijednosni papir mora biti u pisanoj formi, sadržavati neko građansko (najčešće imovinsko) pravo i da je ostvarenje tog prava povezano s postojanjem vrijednosne papire. Za trgovanje vrijednosnim papirima je važno znati da se vrijednosni papiri u suvremenom prometu mogu pojaviti kao sredstva plaćanja kredita, osiguranja potraživanja, robnog prometa i slično. Ponuda vrijednosnih papira na tržištu može biti primarma i sekundarna. Primarna je prva ponuda za prodaju hartija od vrijednosti koju vrši izdavalac tih hartija, a svaka druga je sekundarna, odnosno, primarna javna ponuda vrijednosnih papira je izdavanje vrijednosnih papira na temelju javne ponude koju vrši izdavalac, dok je sekundarna javna ponuda, zapravo trgovina vrijednosnim papirima na organiziranom tržištu, koju vrši njen imatelj. Naravno, na organiziranom tržištu mogu trgovati samo članovi berze (brokersko-dilerska društva i ovlaštene banke), a sva druga lica isključivo posredstvom članova organiziranog tržišta.

Trgovina vrijednosnim papirima na organiziranom tržištu podrazumijeva javnu ponudu vrijednosnih papira, odnosno, povezivanje ponude i potražnje. Trgovina se odvija na organiziranom tržištu koje obuhvaća burzansko i vanburzavnsko tržište, au skladu sa odredbama zakona koje propisuju nadležni organi. Organizaciju i propisivanje uvjeta poslovanja burze, nadzor nad poslovanjem članova burze, kao i prijem vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata vrši organizator tržišta. Inače, prema spomenutim propisima, predmet javne ponude na burzi mogu biti sljedeće vrijednosne papire – dionice (HOV koje glase na dio temeljnog kapitala dioničkog društva), dužničke vrijednosne papire, depozitne potvrde (HOV koje izdaju banke koje posjeduju inozemne dionice ili obveznice kod banke u inozemstvu) i dr.. Vrijednosni papiri se izdaju uz objavljivanje prospekta za izdavanje vrijednosnih papira i upućivanje javnog poziva za upis i uplatu vrijednosnih papira. Prospekt predstavlja pisani javni dokument koji sadrži podatke koji investitoru omogućuju jasan uvid u objektivni pravni i financijski položaj izdavatelja vrijednosnih papira, u njegove poslovne mogućnosti, kao iu prava i obveze koje proizlaze iz vrijednosnih papira na koje se prospect odnosi. Sve navedene informacije iz prospekta trebaju pomoći investitoru u donošenju valjane investicijske odluke, odnosno, da mu olakšaju trgovanje vrijednosnim papirima.

This entry was posted in Trgovanje vrijednosnim papirima and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.