Burza ili Stock Market

Burza ili Stock Market (stock, engl. Zaliha) je fizički i poslovno organiziran prostor na kome se trguje vrijednosnim papirima, novcem i stranim sredstvima plaćanja, pod strogo utvrđenim pravilima. Stock Market je, dakle, institucija financijskog tržišta, ali je i sama po sebi financijsko tržište. Sve burze (Stock Markets), kao institucije organiziranog financijskog tržišta kapitala, zapravo predstavljaju samostalne organizacije koje posjeduju vlastiti poslovni prostor, članstvo i poslovna pravila. Iako burze u promet ne unose vrijednosne papire, niti same kupuju i prodaju vrijednosne papire, one ipak spadaju u financijske institucije. U skadu sa tim, predmet trgovanja na burzi mora biti tipizira i standardiziran da bi bio lako zamjenjiv, odnosno, da bi trgovina njime bila jednostavna, brza i efikasna. Navedeno svojstvo upravo omogućuje odsustvo predmeta trgovanja sa mjesta na kome se trguje. Inače, trgovina na burzi (Stock Market) se odvija po posebnim pravilima koja su obično potvrđena os strane državne vlasti. Na burzi se, praktično, samo zaključuju poslovi, dok se isporuke i plaćanja odvijaju izvan burze, dok pravila uređuju način rada burzovnih službi. Ona su kodificirana u zbornike pod različitim nazivima, a proizašla sui z običajnog trgovinskog prava. Vremenom su se uvjeti uobličavala zajedno s razvojem burze, tijekom razvoja tržišta i tržišnih odnosa. Pravila poslovanja na burzi imaju dvostruku funkciju – da osiguraju standardizaciju predmeta trgovine i samih pravila trgovanja, te pružiti zaštitu svih sudionika u trgovanju. Suštinski promatrano, ključna funkcija berze je osigurati kontunuitet tržišta vrijednosnica po cijenama koje ne odstupaju bitno od onih po kojima su prethodno prodane. Ovo se vrlo važno jer se kontinuitet tržišta smatra neophodnim za očuvaj likvidnosti vrijednosnica bez koje bi se teško mogla privući sredstva investitora. Upravo kontinuitet tržišta smanjuje kolebanje cijena vrijednosnica što dalje povećava njihovu likvidnost tj.. sposobnost konverzije u gotovinu putem prodaje. Burza ili Stock Market Burza ili Stock Market ima veliki značaj koji dalje formulira i dužnosti burze. Postojanje burze, točnije rečeno, burzovne trgovine na nekom tržištu ukazuje da je to tržište sigurno, odnosno da nije pod utjecajem netržišnih rizika u poslovanju. Sa druge strane, jačanje burzovnog poslovanja ukazuje na porast sigurnosti u određenoj gospodarstvu i gospodarskim odnosima. Zato je osnovna dužnost berze (Stock Market) da u svom poslovanju obezbijedi zakonito obavljanje trgovine, zaštitu interesa sudionika na burzi, poštivanje pravila i standarda ponašanja svih sudionika na burzi i da pruža informacije za javnost o svim činjenicama značajnim za rad berze. Članovi burze su brokersko-dilerska društva i ovlaštene banke. Prijem u članstvo berze se vrši na temelju podnijetog zahtjeva i dokumentacije propisane aktima berze. Burza (Stock Market) ne smije povrijediti načelo ravnopravnosti članova burze, dok je član berze dužan pridržavati pravila članstva, koja podrazumijevaju sljedeće: – Pridržavanje svih akata burze – Savjesno obavljanje poslova na burzi – Pravovremeno obavještavanje burze o prispijeću računa klijenta ili o vlastitom nalogu – Pismeno obavještavanje burze o svakoj promjeni svojih ovlasti, prava, obveza i odgovornosti u pravnom predmetu io promjenama koje se odnose na uvjete na temelju kojih je stekao članstvo na berzi – Plaćanje članarine, provizije od zaključenih poslova trgovine vrijednosnim papirima na burzi i druge naknade utvrđene tarifnikom burze, kao i druga odgovarajuća pravila. Vrste burzi (Stock Market) se određuju na temelju berzanskog materijala, a dijele se na robne burze i financijske burze. Na robnim burzama se trguje različitim vrstama roba (kava, meso, nafta, žito, pamuk, zlato, nemetali, šećer i drugo). Financijske burze se dalje dijele na univerzalne i specijalizirane. Univerzalne burze su one na kojima se trguje vrijednosnim papirima koje predstavljaju financijske instrumente na tržištu kapitala (vlasničke i dugoročne dužničke vrijednosne), ali nije isključeno ni trgovanje kratkoročnim hartijama, novcem, devizama, financijskim derivatima (fjučersi i opcije) i zlatom. Na specijaliziranim burzama se trguje samo određenim burzovnim materijalom, tako da razlikujemo devizne burze, burze zlata i plemenitih metala, burze efekta (kupuju se i prodaju samo dugoročne vrijednosne papire) itd.. Danas su rijetka tržišta na kojima ne djeluje bar jedna burza. Na našim prostorima (Jugoistočna Europa) rade Zagrebačka burza, Beogradska, Sarajevska, Banjalučka, Budimpeštanska, Atenska i dr.. Najvažniji burzovni centri u svijetu su New York, Tokio, Frankfurt i Chicago, a najveća burza vrijednosnih papira je New York (New York Stock Market).

This entry was posted in Stock Market and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.